Zpět do obchodu

Registrace

Podmínky ochrany osobních údajů


1. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prodávající Bohumila Kumpoštová, se sídlem 561 84, Líšnice 43, IČO 66844487, kontaktní e-mail
lev.hracky@seznam.cz, telefonní číslo +420 737 774 998 (dále také „My“) Vás jako návštěvníky našich
webových stránek https://levhracky.cz/ (dále také „E-shop“), zákazníky E-shopu, informujeme o níže popsaném
shromažďování osobních údajů a zásadách jejich ochrany.
V těchto Zásadách ochrany osobních údajů („Zásady“) vysvětlujeme:
 jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 jak využíváme získané osobní údaje a na jakém právním základu;
 kdo má k Vašim osobním údajům přístup;
 po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 jak Vaše osobní údaje zabezpečujeme; a
 jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.
Oblast ochrany osobních údajů umí být složité téma, proto pokud byste nerozuměli jakýmkoliv informacím,
můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese lev.hracky@seznam.cz.
Zpracování osobních údajů se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále v textu také jako „GDPR“).
1. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDEME ZPRACOVÁVAT
Zpracováváme následující informace:
 Osobní údaje, které nám zadáte při objednávce zboží na našem E-shopu. Při objednávce po Vás
budeme vyžadovat Vaše jméno, příjmení, adresu dodání, adresu pro účely fakturace, e-mail a
telefonní číslo. Dále můžeme v průběhu běhu zákonných lhůt zpracovávat další osobní údaje
potřebné pro vyřízení reklamací či odstoupení od smlouvy.
 Osobní údaje, které nám zadáte, když přidáte komentář do diskuze na E-shopu. Budeme
zpracovávat Vaše jméno, e-mailovou adresu a další informace, které zadáte v komentáři.
 Informace uložené prostřednictvím souborů cookies. Návštěvou Našich stránek dochází k uložení
některých souborů cookies. Další informace o využití cookies jsou uvedené v Příloze A těchto Zásad.
2. JAK VYUŽÍVÁME ZÍSKANÉ INFORMACE A PRÁVNÍ DŮVOD PRO ZPRACOVÁNÍ
 Údaje z objednávek zboží budeme využívat pro účely:
o splnění vzájemného smluvního vztahu, tedy abychom Vám mohli dodat výrobky, vyřídit
reklamaci, zdokumentovat odstoupení od smlouvy a plnit další povinnosti vyplývající ze
vzájemného smluvního vztahu. Právním důvodem pro zpracování je plnění smlouvy, jejíž jste
smluvní stranou dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Bez poskytnutí osobních údajů není možné
smlouvu uzavřít či jí z naší strany plnit.
o Zároveň údaje potřebujeme, abychom splnili povinnosti vyplývající z právních předpisů,
zejména abychom plnili povinnosti stanovené daňovými a účetními předpisy. Právním
důvodem je nezbytnost pro splnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
o V případě, že by došlo ke sporu mezi Vámi a námi, budeme využívat osobní údaje také pro
obhajobu vlastních nároků, přičemž takové zpracování je nezbytné pro účely našich
oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, které spočívají v ochraně našich
majetkových zájmů.
 Osobní údaje získané za účelem vložení komentáře zpracováváme pro účely zpracování tohoto
komentáře, a to na základě oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá
ve zveřejnění Vašeho názoru a podpoře našeho E-shopu.
 Informace shromážděné ze souborů cookies (při návštěvě našich webových stránek) využíváme k
vylepšení uživatelského prostředí E-shopu a celkové kvality našich služeb.
3. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM
Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze za výše uvedenými účely, a to pouze v nezbytném rozsahu.
K Vašim osobním údajům mají přístup níže uvedení příjemci:
 přepravní společnosti, které zajišťují přepravu zboží;
 společnost Shoptet, a.s která zajišťuje provoz e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu;
 orgány státní správy, které zajišťují správu v oblasti daní a kontroly účetnictví, případně další orgány,
které nás k předání osobních údajů výzvou.
Vaše osobní údaje zpracováváme na území Evropské unie a nedochází tak k jejich předání mimo toto území.
4. PO JAKOU DOBU BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů, pro
které byly shromážděny.
Údaje získané pro plnění vzájemných smluvních povinností uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu a
poté po dobu nezbytnou pro ochranu našich právních nároků. Tato doba se bude odvíjet zejména od délky
promlčení, které může činit až 10 let, případně lhůty pro uplatnění nároku na náhradu škody, tedy 15 let.
Pokud by byly osobní údaje ukládány na základě Vašeho souhlasu, bude doba uložení uvedená u tohoto
souhlasu.
Zákony nám rovněž mohou uložit delší dobu uchování, a to například z důvodu uchovávání účetnictví, daňových
důvodů aj.
Údaje z kontaktního formuláře jsou uchovány v závislosti na povahu sdělení v kontaktním formuláři, nikdy však
nebudou uchovány déle, než po dobu trvání některého z účelů uvedeného výše.
5. JAKÁ MÁTE VE VZTAHU K OCHRANĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
 právo na přístup k osobním údajům;
 právo na opravu;
 právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 právo na omezení zpracování údajů;
 právo vznést námitku proti zpracování;
 právo na přenositelnost údajů;
 právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
 právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.
Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.
Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o Naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás
týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny,
jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku,
odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k
automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních
údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu
administrativních nákladů.
Právo na opravu znamená, že Nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud
by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro
které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti
zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá Nám to zákonná
povinnost nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování jste udělil souhlas, tento souhlas odvoláte.
Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování
Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že je budeme mít pouze uloženy
a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních
nároků.
Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které
zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku
proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
V případě námitky proti zpracování, založeného na dalších důvodech, bude tato námitka vyhodnocena a
následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka
4
nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude
zpracování omezeno.
Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám
poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně, ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje
předány přímo jinému správci.
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů znamená, že můžete kdykoliv odvolat svůj udělený
souhlas (tam, kde jsme jej od Vás vyžadovali), přičemž takové odvolání nesmí být složitější, než jeho udělení.
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost před jeho odvoláním.
Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz, či uplatňujete některé ze
svých práv, kontaktujte nás na e-mailové adrese lev.hracky@seznam.cz. Na Vaše dotazy či připomínky
odpovíme co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce.
Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší
nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

Tyto Zásady jsou účinné od 1.1.2024 .

PŘÍLOHA A
POUŽITÍ COOKIES NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
1. Co jsou to cookies?
Cookies jsou malé textové soubory, které webové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v
okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují Vaše preference a
úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference),
takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.
Naše webové stránky využívají pouze soubory cookies, které patří mezi takzvané nezbytné cookies, tedy takové,
které jsou potřebné ke správnému fungování webových stránek. Tyto tedy žádným způsobem nesbírají Vaše
osobní údaje a k jejich používání není potřeba Váš souhlas.
2. Proč cookies používáme?
Soubory cookies využíváme k následujícím účelům:
 K tomu, aby náš E-shop fungoval tak, jak byste očekávali;
 Zrychlení a lepší zabezpečení;
 Neustálé zlepšování našeho E-shopu.
Cookies nepoužíváme k:
 Shromažďování jakýchkoliv citlivých údajů;
 Získání provize z prodeje.
O všech cookies, které používáme, se můžete dozvědět níže.
3. Více informací o cookies
3.1. Cookies použité ke správnému fungování e-shopu
Některé cookies používáme k tomu, aby náš E-shop fungoval tak, jak byste očekávali.
Bohužel neexistuje způsob, jak zabránit používání těchto cookies jinak než přestat používat E-shop.
3.2. Jak odmítnout používání souborů cookies
Na souborech cookies jsou založeny některé funkce našich webových stránek. I v případě, že jste udělili souhlas
s užíváním cookies, které sledují Vaše chování na webových stránkách, můžete jejich užívání následně blokovat.
Pokud se rozhodnete soubory cookies blokovat, nebudete se pravděpodobně moci přihlásit nebo tyto funkce
používat a může dojít ke ztrátě předvoleb, které jsou na souborech cookies založené. Používání souborů
cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky
přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo
nastavit užívání jen některých souborů cookies.